Rejestracja na studia

Dane osobowe
pierwsze imię
drugie imię
nazwisko
nazwisko rodowe
płeć
obywatelstwo
data urodzenia (dd-mm-rrrr)
miejsce urodzenia
imię ojca
imię matki
PESEL
NIP
Dokument potwierdzający tożsamość
rodzaj dokumentu tożsamości
seria i numer dokumentu tożsamości
data wydania dokumentu tożsamości (dd-mm-rrrr)
wydawca dokumentu tożsamości
kraj dokumentu tożsamości
Kontakt
numer telefonu stacjonarnego
numer telefonu komórkowego
email
Adres zameldowania
typ miejscowości
ulica / miejscowość, numer domu, numer mieszkania
kod pocztowy
miejscowość / poczta
województwo / region
kraj
Adres do korespondencji
taki sam jak adres zameldowania
typ miejscowości
ulica / miejscowość, numer domu, numer mieszkania
kod pocztowy
miejscowość / poczta
województwo / region
kraj
Studia
wydział
tryb studiów
studia podyplomowe
Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji na studia
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku informuje, że:
Administratorem Pani/Pana danych jest Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku reprezentowana przez Rektora z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 11, 19, 06-100 Pułtusk.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ah.edu.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia;
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183);
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji, a w przypadku przyjęcia na studia zgodnie z tokiem realizacji studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat;
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać upoważnieni przez administratora pracownicy oraz członkowie uczelnianych komisji rekrutacyjnych;
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będą Państwo mogli uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Błędy danych
Przyjmuję do wiadomości, że Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez kandydata w systemie.
 
COPYRIGHT © 2005-2019 TORN Sp. z o.o.
powered by jPALIO