| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
WARUNKI PRZYJĘĆ

Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 12.06.2018 r. (Dz. U. 2018.1125)  CUDZOZIEMCY mogą być przyjmowani na studia jeżeli:

1) posiadają polisę ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki - w przypadku studiów, albo na okres szkolenia lub uczestniczenia w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych lub

2) są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), lub

3) posiadają potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemcy mogą podejmować studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:

1) ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub

2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

3) uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim, lub

4) posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub

5) ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest również złożenie dokumentów określonych Regulaminem przyjęć na studia, tj.:

 1. kwestionariusz osobowy (pobierz .pdf, pobierz .docx - druk do pobrania również w dziekanatach);
 2. podanie o przyjęcie na studia; 
 3. świadectwo dojrzałości/dyplom lub ich odpowiedniki wraz z suplementem; 
 4. poświadczenie świadectwa dojrzałości/dyplomu w formie legalizacji lub apostille*; 
 5. zaświadczenie o nostryfikacji odpowiednika świadectwa dojrzałości/dyplomu (jeżeli dotyczy)**; 
 6. zaświadczenie potwierdzające, że świadectwo dojrzałości/dyplom uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia w państwie jego wydania. Zaświadczenie musi być wystawione przez szkołę lub instytucję edukacyjną, która wydała świadectwo dojrzałości/dyplom, albo potwierdzone przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo dojrzałości/dyplom albo przez właściwą rzeczowo instytucję w Polsce; 
 7. tłumaczenie świadectwa dojrzałości/dyplomu na język polski dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego znajdującego się na liście Ministerstwa Sprawiedliwości RP; 
 8. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz wersję elektroniczną o wymiarach 400x500 px na nośniku elektronicznym; 
 9. aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów i poziomie kształcenia; 
 10. polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego; 
 11. certyfikat/potwierdzenie znajomości języka polskiego; 
 12. dowód wniesienia opłaty wpisowej; 
 13. paszport (do wglądu);
 14. Kartę Polaka (jeżeli dotyczy);
 15. wizę/kartę pobytu lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 16. zgodę osób, które sprawują władzę rodzicielską nad małoletnim kandydatem dotyczącą podjęcia studiów, zawierania umów finansowych oraz zakwaterowania w Domu Studenta.

Wszczęcie procedury rekrutacyjnej następuje dopiero po złożeniu wymaganych dokumentów!


Jeżeli świadectwo/dyplom nie zawiera informacji o przebiegu kształcenia, kandydat musi dostarczyć:

 1. Wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły lub zaliczenie danego etapu kształcenia.
 2. Wykaz przedmiotów i zajęć zrealizowanych w ramach danego etapu kształcenia wraz z uzyskanymi ocenami.
 3. Informację o planowym czasie nauki, skali ocen.
 4. Informację o uzyskanym prawie do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie zostało  wydane świadectwo/dyplom, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania dokumentu oraz o zakresie tych uprawnień.

Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wydane lub potwierdzone przez  szkołę lub instytucję edukacyjną, która wydała świadectwo, albo potwierdzone przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.


*Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu. Lista państw-stron konwencji oraz adresy instytucji wydających apostille można znaleźć na stronie  http://www.hcch.net/index_en.php odpowiednio w zakładce HCCH Members oraz w zakładce Authorities.
Jeśli państwo, w którym wydano dokument, nie jest stroną ww. konwencji, wtedy legalizacji dokonuje polska placówka konsularna w tym państwie.

 

** Dotyczy świadectwa maturalnego/dyplomu wydanego w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty.


W przypadku gdy świadectwa lub dyplomy podlegają uznaniu w trybie nostryfikacji, cudzoziemiec jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające równorzędność z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości lub dyplomem ukończenia studiów wyższych w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów.

Nostryfikacja jest to procedura prowadząca do określenia polskiego odpowiednika zagranicznego świadectwa lub dyplomu. Organami właściwymi do przeprowadzania nostryfikacji są:


Dokumenty wystawione w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP (http://bip.ms.gov.pl/).


INFORMACJE DLA POSIADACZY KARTY POLAKA PODEJMUJĄCYCH I ODBYWAJĄCYCH STUDIA W POLSCE. 

 1.  Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego i poświadcza uprawnienia wynikające z ustawy o Karcie Polaka.
 2. Przyznanie Karty Polaka nie oznacza nabycia obywatelstwa polskiego ani stwierdzenia polskiego pochodzenia w rozumieniu odrębnych przepisów.

 

Karta Polaka nie jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy ani osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Posiadacz Karty Polaka studiujący w Polsce musi mieć zalegalizowany pobyt na terenie RP, tj. musi posiadać:

 

Posiadacz Karty Polaka może podejmować i odbywać w Polsce studia:

a.)    na warunkach obowiązujących obywateli polskich – obowiązuje go wtedy tryb rekrutacji przewidziany dla obywateli polskich. Może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej przewidziane dla studentów – obywateli polskich bez prawa do ubiegania się o stypendium rządu polskiego przewidzianego dla cudzoziemców.

b.)    na warunkach przewidzianych dla cudzoziemców – z prawem ubiegania się o stypendium rządu polskiego przewidzianego dla cudzoziemców. Nie może ubiegać się o inne stypendia przewidziane dla studentów obywateli polskich. Może uzyskać inne nagrody i wyróżnienia przyznawane w uczelni, jeżeli pochodzą one ze środków własnych uczelni.
Posiadacz Karty Polaka, który chce podjąć studia w Polsce na warunkach stypendium rządu polskiego powinien przed podjęciem studiów skontaktować się z właściwym terytorialnie Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Posiadacz Karty Polaka studiujący w Polsce może ubezpieczyć się dobrowolnie w Narodowym Funduszu Zdrowia. Składkę za niego opłaca uczelnia, która również pośredniczy w załatwianiu formalności.

 

Podstawa prawna
1. Ustawa z 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280, z późn. zm.)
2. Ustawa z 27 lipca 2005 roku prawo o szkolnictwie wyższym art. 43 (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.W sprawie szczegółowych informacji należy skontaktować się z:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

ul. Polna 40    

00-635 Warszawa

Tel. +48 22 390 35 00

Fax. +48 22 826 28 23

e-mail: biuro@nawa.gov.pl

 

    Kancelaria NAWA czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.