| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
DEKLARACJA STRATEGII ERASMUSA

 

European Policy Statement

The basic  strategy of the Pultusk Academy of Humanities remain the same as formulated by its founders in 1994: building a modern university based on traditional humanities, clearly oriented toward modern European and global problems and deeply rooted in the cultural heritages of small communities of Central Europe. In twenty years we achieved considerable progress in reaching those objectives, thanks to  support  from students, our local community and international cooperation. We are recognized as one of leading non-public university in Poland. Forty six thousand students received our BA and MA diplomas, and we granted 78 PhD degrees. We joined EU educational programs in 1996, first Tempus on European studies, than Socrates, Leonardo and Jean Monnet programs. We successfully conducted two rounds of Tempus training for Polish teachers and local self-government officials in pre-accession training. We joined Erasmus Mundus in nine accepted applications for  programs addressed to Russia, Ukraine, Belarus and Moldova.

We are prepared to apply for Erasmus for All and Horizon 2020 programs fully aware of new challenges facing Europeans at all levels and in all countries. We are committed to European integration.

Growing number of unemployed young men and women with university education is a serious obstacle in overcoming economic crisis in many European countries. In Poland economic crisis and demographic decline of potential students seriously reduced recruitment to private universities. Channels of innovation and modernization in EU are not effective and financial support to new members was addressed primarily to hard-core investments, rather than human capital. Despite serious efforts initiated by Bologna process, the reform of higher education is still blocked by lack of synergy between governmental interventions and academic initiatives. Lack of trust and support for non-governmental initiatives in education is one of symptoms of dangers facing concept and practices of civic society.  Tolerance and non-discrimination are questioned as basic human values and multiculturalism is treated as a threat to social cohesion.

Pultusk Academy of Humanities  welcomes EU initiatives for 2014 -2020 programs, especially consolidation of projects in education, research and modernization. Our emphasis on local-global approach based of traditional humanistic values may be useful in following four areas:

 1. Tolerance and non-discrimination need to be promoted by education and research at all levels of social life: family, community, nations, regions and global. Universities should be  involved in this process through active cooperation with other actors in public life: authorities, business and civic society.
 2. Mutual influences of cultures of Europe and Asia in the past are crucial for prospects of cooperation of two continents in the XXI century.  Activities in this field should recognize diversity and synergy of cultures going far beyond existing borders and identities. Euro-Asia is a matter of interest and concerns for many cultures, euroasiatism is a tool for few.
 3. 2014 – 2020 are the years of centenary of  I World War and subsequent conflicts. In contemporary studies of European integration the impact of this years is often forgotten or neglected, compared to II World War or Napoleonic wars. The causes and consequences of I World War are worth research and reflection in the context of modernization processes, changing identities and restructuring power.
 4. As a contribution to European debate on the reform of higher education, Pultusk Academy of Humanities is ready to initiate reflection and studies on the role of non-public  education and culture  institutions in modernization of Central and Eastern Europe.  The governments and public opinion tend to neglect the role of private sector  in education and culture, while state institutions in those fields are prepared to fight with competitors.

 

A.      Cele, strategia i priorytety Erasmusa

Mając na uwadze fakt, że rozwój wyższej uczelni nie jest możliwy bez aktywnej współpracy międzynarodowej Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora podejmuje następujące działania w ramach LLP Erasmus  w latach 2007 – 2013:

 1. Podpisanie umów dwustronnych z zagranicznymi uczelniami o podobnym profilu działania, potwierdzonym podpisanymi porozumieniami o współpracy. Na ich podstawie organizowana będzie wymiana studentów, kadry naukowo-dydaktycznej oraz pracowników administracji, udział w konferencjach i seminariach, wspólnym prowadzeniu badań naukowych i  wydawaniu publikacji naukowych;
 2.  Udział w międzynarodowych projektach badawczych i edukacyjnych finansowanych m.in. ze środków Unii Europejskiej;
 3. Pełne włączenie się Uczelni w proces tworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego w ramach realizacji Procesu Bolońskiego.

Działania  zrealizowane wewnątrz Uczelni:

 1. Wprowadzenie systemu ECTS na wszystkich kierunkach studiów.
 2. Dwustopniowe studia i wprowadzenie Suplementu do Dyplomu.
 3. Unowocześnienie i aktualizacja programów nauczania poprzez nadanie im wymiaru europejskiego.
 4. Podejmowanie działań zmierzających do rozszerzenia listy uczelni partnerskich.
 5. Rozszerzenie nauki języków obcych m.in. w celu zwiększenia mobilności studentów i nauczycieli akademickich.
 6. Promowanie zarówno wśród  kadry naukowo-dydaktycznej, jak i administracji działań zmierzających do „umiędzynarodowienia”  uczelni.  


Rozpowszechnianie i popularyzacja założeń programu Erasmus+, Karty Erasmusa i EPS  dla studentów i kadry naukowo dydaktycznej odbywać się będą poprzez:

 1. Publikację EPS oraz Karty Erasmusa na stronie www.
 2. Stronę internetową Uczelni poświęconą współpracy międzynarodowej.
 3. Tablice informacyjne na uczelni.
 4. Spotkania informacyjno-organizacyjne dot. możliwości związanych z programem


B. Opis działań związanych z mobilnością studentów i wykładowców:

1. Organizacja wymiany studentów i nauczycieli akademickich 
Kierowanie się przez uczelnię przejrzystymi zasadami dotyczącymi informowania potencjalnych stypendystów Erasmusa o możliwościach wyjazdowych oraz formach i metodach selekcji kandydatów do wyjazdu. W selekcji kandydatów uczelnia zwraca szczególną uwagę na ich przygotowanie językowe, wyniki w nauce lub pracy oraz motywację. 
 
Wysoką jakość organizacji wymiany stypendialnej AH zapewni poprzez:

2. Organizacja praktyk  studenckich:

Obsługę praktyk będzie nadzoruje koordynator programu Erasmus w porozumieniu z Akademickim Biurem Promocji Karier.


AH będzie dążyć do zapewnienia wysokiej jakości przy ich organizacji w latach 2014-2020 m.in. poprzez:

Realizacja praktyk jest monitorowana przez koordynatora Erasmusa oraz  Biuro Promocji i Karier we współpracy z przedstawicielami firm i studentami. Każdy student będzie miał przydzielonego opiekuna praktyki oraz będzie miał zapewniony nadzór przez wyznaczonego pracownika przedsiębiorstwa. Po zakończeniu pobytu na praktyce studenci sporządzą raport z odbytej praktyki oraz wypełnią ankietę samooceny, natomiast przedsiębiorca, który przyjął studenta na praktykę wypełni ankietę ewaluacyjną.
Informacja o odbytej praktyce będzie umieszczana w dokumentacji studenta i w Suplemencie do Dyplomu wraz z punktacją ECTS. Zadaniem głównym programu ERASMUS+ jest stworzenie szkołom wyższym, a także współpracującym z nimi instytucjom, możliwości współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji.W ramach  ERASMUS+ uczelnia może podjąć działania typu:

Wymiana studentów:

Wymiana pracowników uczelni:

Organizacja kursów intensywnych:

Kurs Intensywny Erasmusa to cykl zajęć dydaktycznych opracowywanych wspólnie przez grupę uczelni i prowadzonych przez wykładowców z różnych krajów dla międzynarodowej grupy studentów.Beneficjentami Programu Erasmus+ mogą być pracownicy i studenci uczelni, która posiada Kartę Erasmusa. Studenci muszą być zarejestrowani na studiach licencjackich,  magisterskich bądź doktoranckich.