Strona główna » Aktualności - ZOBACZ
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
   ▪ JM Rektor AH odznaczony "Złotym Medalem z Diamentem" »
 
▪ SAMORZĄD TERYTORIALNY (...) - II KONFERENCJA NAUKOWA 7.06.2019 R.

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora


Wydział Nauk Politycznych
ul. Mickiewicza 36B, 06-100 PUŁTUSK

tel. 23 – 692 98 56 lub 57, fax. 23 – 692 18 07

politologia@ah.edu.pl  

zaprasza do udziału
w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat:

Samorząd terytorialny w kształtowaniu
bezpieczeństwa publicznego

Komunikat 1

Pułtusk, 07 czerwca 2019 roku

 

Honorowy Patronat Konferencji:

JM Prof. dr hab. Adam W. KOSESKI,
Rektor Akademii Humanistycznej
im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku;

JM Prof. nadzw. dr hab. Roman ENGLER,
Rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu
w Łomży;

Doc. dr Henryk GORYSZEWSKI,
Prorektor Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica
w Płocku;

Komitet Naukowy Konferencji:

Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew LESZCZYŃSKI,
Dziekan Wydziału Nauk Politycznych, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku – przewodniczący;

Prof. dr hab. inż. Stanisław KOWALKOWSKI,
Akademia Sztuki Wojennej
w Warszawie;

Prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu;

Dr inż. Ireneusz ŻUCHOWSKI,
Prorektor ds. rozwoju i promocji Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży.

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Dr inż. Bogusław Bębenek,
Prodziekan Wydziału Nauk Politycznych,
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku – przewodniczący;

Dr Grażyna Gadomska,
Wydział Nauk Politycznych, Akademia Humanistyczna
im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku;

Dr Andrzej Sęk,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. prof. Edwarda F. Szczepanika
w Suwałkach;

Mgr Magdalena Skoczylas,
Wydział Nauk Politycznych, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku – sekretarz.

 

Do podstawowych zadań współczesnego prawnego i  demokratycznego państwa należy zapewnienie bezpieczeństwa i wolności jego obywateli. Konstytucja, jako najwyższe prawo Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 5 stanowi, że państwo stoi na straży niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, strzeże dziedzictwa narodowego, zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju oraz zapewnia wolność i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli.

Bezpieczeństwo, obok porządku, życia i zdrowia, jest jedną z nadrzędnych wartości w  skali oczekiwań społecznych i  osobistych społeczeństwa. Na jego bazie człowiek buduje przyszłość dla siebie i swojej rodziny. Jest również naczelną potrzebą państw i systemów międzynarodowych. Jest dobrem podstawowym, gwarantującym prawidłowy rozwój życia indywidualnego każdej jednostki, jak również stabilizację i rozwój życia politycznego, ekonomicznego i społecznego.

W dobie rozwoju cywilizacji i postępu technicznego termin „bezpieczeństwo” rozpatrywany jest w dwóch kategoriach. Pierwsza to bezpieczeństwo w skali makro, odnosząca się do spraw o zasięgu globalnym – całego świata, państwa czy kontynentu. Druga to bezpieczeństwo w skali mikro, odnosząca się do spraw osobistych każdego człowieka, czy też określonych społeczności lokalnych zamieszkujących np. osiedla, wsie, gminy, miasta, powiaty, województwa.

Charakter współczesnych zagrożeń jest jednym z głównych powodów zwiększania znaczenia problematyki zarządzania kryzysowego, zwłaszcza
w zakresie ochrony i obrony ludności oraz ochrony infrastruktury krytycznej. Niezmiernie istotne stały się przedsięwzięcia organów administracji rządowej
i samorządowej ukierunkowane na zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań oraz zadania związane z reagowaniem w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, w tym odtwarzania infrastruktury krytycznej. Współczesne zarządzanie kryzysowe skłania się w stronę procesów, które zawierają elementy wieloaspektowego zagrożenia.

W dzisiejszym, bardzo dynamicznym środowisku bezpieczeństwa do kwestii zagrożeń należy podchodzić wielowymiarowo. Jednym z priorytetowych zadań stojących przez systemem zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach jest stworzenie struktur, które w sposób całościowy zapewniłyby bezpieczeństwo
w sytuacjach nadzwyczajnych, niezależnie od charakteru, źródła, skali i przebiegu zagrożenia.

Celem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej jest kontynuacja analizy
i prezentacji krajowego systemu zarządzania kryzysowego, a w strukturze tego systemu - wyeksponowanie roli administracji samorządowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na elementy wykonawcze w tym systemie oraz organizację działań podczas imprez masowych i zagrożeń spowodowanych przez siły natury lub działalność człowieka.

Przewidywany ramowy program konferencji naukowej*:

Przedsięwzięcie

Miejsce realizacji

Czas realizacji

Rejestracja uczestników

 

 

Akademia Humanistyczna
im. A. Gieysztora

ul. Daszyńskiego 17,

06-100 Pułtusk

09.00-09.15

Otwarcie konferencji

09.15-09.30

Panel 1.

Aspekty teoretyczne i normatywne
dot. zadań administracji samorządowej
w systemie bezpieczeństwa publicznego

09.30-11.30

Panel 2.

Rola i zadania podmiotów wykonawczych w zarządzaniu kryzysowym

11.30-14.30

Podsumowanie i zakończenie konferencji

14.30-14.45


*
Szczegółowy program zostanie podany po otrzymaniu zgłoszeń od uczestników konferencji.

Przewidujemy poniższe formy uczestnictwa:

Nie przewidujemy pobierania opłat konferencyjnych.
Pozytywnie zrecenzowane prace zostaną opublikowane w monografii naukowej.

Terminarz konferencji:

Załączniki (dwa na dwóch stronach):

  1. Karta zgłoszenia uczestnictwa w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
    (na jednej stronie);
  2. Oświadczenie wydawnicze (na jednej stronie).

Komitet organizacyjny konferencji
 
 « powrót