Strona główna » Sprawy studenckie » --Regulamin Studiów
| A A A
polski english руссҝий
--Regulamin Studiów
--Regulamin Opłat
-- Organizacje studenckie
-- Kodeks Etyki Studentów AH
-- Zajęcia z technologii informacyjnej
 
--REGULAMIN STUDIÓW

Uchwała nr 7/2017

Zmiana w Regulaminie studiów


Uchwała Senatu nr 4/2015

Regulamin studiów obowiązujący od r. ak. 2015/2016

Załącznik do Uchwały nr 4/2015
Senatu Akademii Humanistycznej
im. Aleksandra Gieysztora
z dnia 29 maja 2015 r.

REGULAMIN STUDIÓW

W AKADEMII HUMANISTYCZNEJ

IM. ALEKSANDRA GIEYSZTORA

Spis rozdziałów:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność studenta
 3. Organizacja studiów
 4. Zasady uczestnictwa w zajęciach uczniów wybitnie uzdolnionych
 5. Pomoc materialna
 6. Studia na drugim kierunku/dodatkowej specjalności
 7. Indywidualny program studiów, w tym plan studiów, z uwzględnieniem opieki naukowej
 8. Indywidualna organizacja studiów
 9. Organizacja procesu dydaktycznego studentów niepełnosprawnych
 10. Zmiana formy studiów/kierunku studiów
 11. Przyjęcie studenta z innej uczelni
 12. Warunki odbywania studiów przez studentów przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się
 13. Zaliczenie semestru
 14. Urlop
 15. Skreślenia, wznowienia
 16. Praca dyplomowa
 17. Ukończenie studiów
 18. Nagrody i wyróżnienia
 19. Postanowienia końcowe

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Regulamin stosuje się do wszystkich form studiów, kierunków oraz poziomów i profili kształcenia prowadzonych w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora zwanej dalej Akademią.
 2. Warunki i tryb rekrutacji na studia są określone w regulaminach przyjęć na studia w Akademii.
 3. Warunki odpłatności za studia oraz usługi edukacyjne określa umowa zawarta w formie pisemnej między Akademią a studentem. Wzór umowy określa zarządzenie rektora.
 4. Wysokość opłaty rekrutacyjnej oraz wysokość czesnego określa zarządzenie rektora.

§ 2.

 1. Akademia może przyjmować na studia cudzoziemców.
 2. Tryb i warunki studiowania cudzoziemców określają niniejszy regulamin oraz odrębne przepisy.

§ 3.

 1. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść jest określona w statucie Akademii.
 2. Student rozpoczynający studia ma prawo do przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta.
 3. Szkolenia prowadzi Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w porozumieniu z Samorządem Studenckim Akademii.
 4. Student otrzymuje legitymację studencką.
 5. Student otrzymuje kartę okresowych osiągnięć po wypełnieniu warunków zawartych w umowie.

§ 4.

 1. Przełożonym wszystkich studentów jest rektor.
 2. Rektor sprawuje nadzór nad organizacją studiów oraz procesem dydaktycznym.
 3. Rektor może ogłosić dni lub godziny rektorskie.

§ 5.

 1. Przełożonym studentów na wydziale jest dziekan.
 2. Dziekan sprawuje nadzór na organizacją studiów oraz procesem dydaktycznym.
 3. Dziekan może ogłosić godziny dziekańskie.
 4. Od decyzji dziekana studentowi przysługuje odwołanie do rektora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 5. Decyzja rektora jest ostateczna.

§ 6.

Organy samorządu studenckiego są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Akademii.

 

ROZDZIAŁ 2

PRAWA I OBOWIĄZKI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTA

§ 7.

 1. Student ma prawo do:
  1) studiowania na jednym lub więcej kierunku studiów i na jednej lub więcej specjalności;
  2) studiowania według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów i programu kształcenia;
  3) studiowania według indywidualnej organizacji studiów;
  4) zrzeszania się w kołach naukowych oraz uczestniczenia w pracach naukowych realizowanych w Akademii;
  5) udziału w konferencjach naukowych, prelekcjach i wykładach otwartych organizowanych w Akademii;
  6) zrzeszania się w organizacjach studenckich;
  7) uczestniczenia w pracach organów Akademii oraz wydziału;
  8) otrzymywania nagród i wyróżnień;
  9) otrzymywania pomocy materialnej;
  10) urlopu.
 2. Student może przenieść się do innej uczelni, jeżeli wypełni wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w Akademii.

§ 8.

1. Student jest zobowiązany do:
1) postępowania zgodnie z treścią ślubowania, regulaminem studiów i innymi przepisami obowiązującymi w Akademii;
2) uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych określonych w programie/planie studiów;
3) udokumentowanego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach;
4) składania egzaminów i uzyskania zaliczeń zgodnie z wyznaczonymi terminami;
5) etycznego uzyskiwania zaliczeń i egzaminów oraz przygotowywania prac semestralnych i dyplomowych z poszanowaniem praw autorskich;
6) odbywania praktyk i spełniania innych wymogów przewidzianych w planie studiów;
7) terminowego wpłacania czesnego i innych opłat związanych z odbywaniem studiów;
8) pisemnego powiadomienia dziekana o zmianie nazwiska, imienia, adresu, jak również o zmianie warunków materialnych, jeżeli wpływa ona na przyznanie lub wysokość pomocy materialnej;
9) informowania dziekana i organów określonych w odrębnych przepisach o równolegle odbywanych studiach na innej uczelni lub wydziale i o otrzymywanych tam stypendiach;
10) niezwłocznego pisemnego powiadomienia dziekana o rezygnacji ze studiów.

§ 9.

 1. Student ponosi odpowiedzialność przed sądem koleżeńskim lub komisją dyscyplinarną dla studentów za postępowanie uchybiające godności studenta oraz naruszenie przepisów obowiązujących w Akademii.
 2. Karami dyscyplinarnymi są:
  1) upomnienie;
  2) nagana;

  3) nagana z ostrzeżeniem;

  4) zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku;

  5) wydalenie z Akademii.
 3. Od decyzji komisji dyscyplinarnej dla studentów przysługuje odwołanie do odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów.
 4. Komisję dyscyplinarną dla studentów i odwoławczą komisję dyscyplinarną dla studentów powołuje rektor.
 5. Skład i zakres czynności obydwu komisji określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ 3

ORGANIZACJA STUDIÓW

§ 10.

 1. Studia pierwszego stopnia trwają co najmniej sześć semestrów.
 2. Studia drugiego stopnia trwają od trzech do pięciu semestrów.
 3. Studia niestacjonarne mogą trwać o jeden lub dwa semestry dłużej niż odpowiednie studia stacjonarne.
 4. Do okresu studiów zalicza się praktykę zawodową studenta.
 5. Okres studiów pierwszego oraz studiów drugiego stopnia może ulec skróceniu w przypadku potwierdzenia przez Akademię efektów uczenia się.
 6. Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
 7. Zajęcia rozpoczynają się 1 października, a jeżeli ten termin przypada w dzień wolny od pracy, w pierwszym roboczym dniu tego miesiąca.
 8. Zajęcia dla studentów niestacjonarnych mogą rozpoczynać się we wrześniu.
 9. Wakacje zimowe, wiosenne i letnie trwają łącznie nie krócej niż 6 tygodni, wakacje letnie nieprzerwanie 4 tygodnie.
 10. Organizację roku akademickiego określa rektor co najmniej na 3 miesiące przed początkiem nowego roku akademickiego.

§ 11.

 1. Studia w Akademii są prowadzone zgodnie z programem kształcenia dla określonego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia.
 2. Program kształcenia obejmuje opis zakładanych efektów kształcenia zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz program studiów.
 3. Efekty kształcenia dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia uchwala Senat Akademii.
 4. Program studiów stanowi opis procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów zajęć punktami zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS).
 5. Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia zorganizowane przez Akademię oraz jego indywidualną pracę.
 6. Plan studiów określa czas trwania studiów i obejmuje spis przedmiotów wraz z wykazem godzin, egzaminów, zaliczeń i obowiązujących praktyk oraz liczbą punktów ECTS uzyskanych za każdy moduł zajęć.
 7. Sposób i tryb odbywania i zaliczania studenckich praktyk zawodowych określają odrębne przepisy.
 8. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie nie mniej niż 30 punktów ECTS, warunkiem zaliczenia roku jest uzyskanie nie mniej niż 60 punktów ECTS.
 9. Program studiów w tym plan studiów jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi Senatu Akademii.
 10. Projekt programu kształcenia oraz programu studiów, w tym planu studiów są przygotowywane przez dziekana.
 11. Plan studiów i program kształcenia uchwala rada wydziału po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego
 12. Program studiów, w tym plan studiów są podawane do wiadomości studentów na stronie internetowej wydziału co najmniej 3 miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego.

§ 12.

 1. W Akademii obowiązują następujące rodzaje zajęć określone w planie studiów: wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, seminaria, warsztaty, lektoraty, konsultacje oraz praktyki.
 2. W Akademii obowiązują następujące formy zaliczania:
  1) zaliczenie bez oceny - zal. ;
  2) zaliczenie na ocenę;

  3) egzamin.
 3. W Akademii obowiązuje następująca skala ocen:
  1) bardzo dobry              5,0

  2) dobry plus                  4,5

  3) dobry                         4,0

  4) dostateczny plus         3,5

  5) dostateczny                3,0

  6) niedostateczny            2,0

oraz ocena ECTS wynikająca z odrębnych przepisów.

§ 13.

 1. Zajęcia dydaktyczne, zaliczenia, egzaminy, sprawdziany wiedzy, umiejętności i/lub kompetencji społecznych , praca dyplomowa i egzamin dyplomowy mogą być realizowane w języku obcym.
 2. Jeżeli zajęcia dydaktyczne odbywają się w języku obcym, zaliczenia i egzaminy odbywają się również w tym języku.

§ 14.

 1. Zajęcia dydaktyczne na studiach w Akademii mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Zasady prowadzenia zajęć określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ 4

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH UCZNIÓW WYBITNIE UZDOLNIONYCH

§ 15.

 1. W zajęciach przewidzianych programem studiów mogą uczestniczyć wybitnie uzdolnieni uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjanych.
 2. Warunkiem udziału ucznia w zajęciach jest uzyskanie w poprzednim roku szkolnym oceny bardzo dobrej/celującej z jednego z przedmiotów w ramach wybranego kierunku studiów oraz praca w kołach zainteresowań lub udział w olimpiadach co najmniej drugiego stopnia.
 3. Uczeń składa do dziekana podanie, opinię nauczyciela prowadzącego przedmiot oraz dokumenty poświadczające jego osiągnięcia.
 4. Dziekan może wyrazić zgodę na udział ucznia w wybranych zajęciach w danym semestrze.
 5. Uczeń jest zobowiązany do systematycznego uczęszczania na wybrane zajęcia. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje skreślenie z listy uczestników zajęć.
 6. Zaliczenia zajęć dokonuje prowadzący na podstawie osiągniętych efektów kształcenia dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.
 7. Akademia może wystawić zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach. W zaświadczeniu podaje się informację o przedmiocie, prowadzącym, wymiarze godzin, formie zajęć, ocenie końcowej.
 8. Uczeń nie ponosi kosztów uczestnictwa w zajęciach.

ROZDZIAŁ 5

POMOC MATERIALNA

§ 16.

 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną w formie:
  1) stypendium socjalnego;

  2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;

  3) stypendium rektora dla najlepszych studentów;

  4) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;

  5) zapomogi.
 2. Student może ubiegać się o zakwaterowanie w Domu Studenta.
 3. Student może ubiegać się o zakwaterowanie małżonka i dziecka w Domu Studenta.
 4. Szczegółowe zasady przyznawania pomocy materialnej określa Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora.
ROZDZIAŁ 6
STUDIA NA DRUGIM KIERUNKU/DODATKOWEJ SPECJALNOŚCI

§ 17.

 1. Student może podjąć studia na drugim kierunku.
 2. Student składa oświadczenie, który kierunek jest kierunkiem pierwszym.
 3. Dziekan właściwy dla drugiego kierunku:
  1) wyraża zgodę na podjęcie przez studenta studiów;

  2) określa efekty kształcenia osiągnięte przez studenta na pierwszym kierunku, które mogą być uznane na drugim kierunku.
 4. Student podejmujący studia na drugim kierunku otrzymuje odrębne karty okresowych osiągnięć.

§ 18.

 1. Student może podjąć studia na dodatkowej specjalności za zgodą dziekana.
 2. Dziekan określa warunki odbywania studiów na dodatkowej specjalności.
ROZDZIAŁ 7
INDYWIDUALNY PROGRAM STUDIÓW, W TYM PLAN STUDIÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM OPIEKI NAUKOWEJ

§ 19.

 1. Student może studiować według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów.
 2. Decyzję w sprawie indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów podejmuje dziekan.
 3. Warunkiem uzyskania indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów jest zaliczenie pierwszych dwóch semestrów studiów z łączną średnią ocen powyżej 4,5.
 4. Indywidualny program studiów, w tym plan studiów, może obejmować przedmioty z innych kierunków lub specjalności.
 5. Student składa projekt indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów oraz proponuje opiekuna naukowego. Do wniosku dołącza:
  1) pisemną zgodę proponowanego opiekuna naukowego;

  2) opinię opiekuna naukowego o projekcie indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów.
 6. Opiekunem naukowym jest samodzielny nauczyciel akademicki. W szczególnych przypadkach dziekan wydziału może upoważnić nauczyciela akademickiego ze stopniem naukowym doktora do pełnienia funkcji opiekuna naukowego.

ROZDZIAŁ 8

INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW

§ 20.

 1. Student, którego sytuacja życiowa uniemożliwia mu systematyczny udział w zajęciach, zaliczeniach i egzaminach może złożyć do dziekana wniosek o wyrażenie zgody na indywidualną organizację studiów.
 2. Indywidualna organizacja studiów oznacza indywidualny udział studenta w zajęciach oraz indywidualny tryb zaliczenia semestru lub całego okresu studiów.
 3. Decyzję w sprawie przyznania indywidualnej organizacji studiów podejmuje dziekan.
 4. Indywidualna organizacja studiów nie powoduje skrócenia czasu trwania studiów.

ROZDZIAŁ 9

ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§ 21.

 1. Akademia w realizacji procesu dydaktycznego uwzględnia potrzeby studentów niepełnosprawnych biorąc pod uwagę stopień i charakter niepełnosprawności studenta.
 2. Akademia umożliwia korzystanie z indywidualnego harmonogramu zaliczeń i egzaminów.
 3. Akademia dokłada starań w celu usunięcia ograniczeń architektonicznych utrudniających poruszanie się osób niepełnosprawnych.
 4. Akademia zapewnia indywidualne traktowanie w zakresie dostępu do zasobów bibliotecznych.
 5. Akademia uwzględnia w planach zakupów nośniki informacji dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 6. Za właściwą organizację procesu dydaktycznego studentów niepełnosprawnych na wydziale odpowiada dziekan.

ROZDZIAŁ 10

ZMIANA FORMY STUDIÓW / KIERUNKU STUDIÓW

§ 22.

 1. Student może zwrócić się do dziekana z pisemnym wnioskiem o przeniesienie ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne lub ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne.
 2. Dziekan może odmówić zmiany formy studiów z powodów organizacyjnych, z powodu niewywiązania się studenta z zobowiązań wobec Akademii lub z innych uzasadnionych powodów.

§ 23.

 1. Student może zmienić kierunek studiów w ramach Akademii za zgodą dziekana wydziału przyjmującego po wywiązaniu się z zobowiązań na kierunku, z którego rezygnuje.
 2. Student jest zobowiązany do uzupełnienia różnic programowych uwzględniających efekty kształcenia obowiązujące dla danego kierunku studiów.
 3. Różnice programowe określa dziekan.

ROZDZIAŁ 11

PRZYJĘCIE STUDENTA Z INNEJ UCZELNI

§ 24.

 1. Student z innej uczelni może przenieść się do Akademii za zgodą dziekana przyjmującego, jeżeli osiągnął zakładane efekty kształcenia oraz otrzymał nie mniej niż 30 punktów ECTS za zaliczenie każdego semestru.
 2. Dziekan na podstawie przedłożonej dokumentacji przebiegu studiów podejmuje decyzję o przeniesieniu osiągnięć studenta.
 3. Dziekan podejmuje decyzję o przeniesieniu i uznaniu zajęć zaliczonych przez studenta uwzględniając dotychczasowe efekty kształcenia uzyskane podczas realizacji programu studiów, odpowiadające efektom kształcenia określonym w programie kształcenia na wybranym w Akademii kierunku studiów.
 4. Dziekan ustala różnice programowe, które student ma zaliczyć, określa formę i termin ich zaliczenia.
 5. Warunkiem przeniesienia i uznania efektów kształcenia osiągniętych przez studenta poza Akademią, w tym w uczelni zagranicznej, jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów kształcenia.
 6. Student otrzymuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom kształcenia uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk przewidzianych w programie kształcenia dla danego kierunku.

ROZDZIAŁ 12

WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW PRZEZ STUDENTÓW PRZYJĘTYCH NA STUDIA W WYNIKU POTWIERDZENIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

§ 25.

 1. O przyjęciu na studia na podstawie potwierdzonych efektów uczenia się decyduje dziekan. 
 2. Dziekan określa warunki odbywania studiów z uwzględnieniem indywidualnego planu studiów, w tym:
  1) przedmioty z programu studiów, które uznaje za zaliczone w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się wraz z przyznaną liczbą punktów ECTS;

  2) plan studiów, w tym semestr i rok rozpoczęcia studiów;

  3) organizację studiów.
 3. Warunki odpłatności za studia są określone w umowie.
 4. Dziekan wyznacza opiekuna naukowego.
 5. Opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym co najmniej doktora.  

ROZDZIAŁ 13

ZALICZENIE SEMESTRU

§ 26.

 1. Okresem zaliczeniowym w ramach danego roku akademickiego jest semestr.
 2. Student otrzymuje kartę okresowych osiągnięć z wykazem przedmiotów, w której zapisuje się wszystkie zaliczenia i egzaminy, a także punkty ECTS.
 3. Student przystępuje do zaliczenia zajęć i do egzaminów z kartą okresowych osiągnięć.
 4. Student składa kartę okresowych osiągnięć w dziekanacie niezwłocznie po zakończeniu sesji egzaminacyjnej zwykłej lub poprawkowej.
 5. Decyzja w sprawie zaliczenia semestru powinna zostać podjęta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia sesji egzaminacyjnej zwykłej lub poprawkowej.

§ 27.

 1. Przedmiot zalicza nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia.
 2. W przypadku niemożności dokonania zaliczenia przez prowadzącego zajęcia dziekan wyznacza innego nauczyciela akademickiego do tej czynności.
 3. Formę zaliczenia przedmiotu określa plan studiów.

§ 28.

 1. Liczba egzaminów nie może przekroczyć 10 w roku akademickim, a 5 w jednej sesji na danym roku studiów, z wyjątkiem zaliczania różnic programowych i zajęć na drugim kierunku studiów/dodatkowej specjalności.
 2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu z przedmiotu, dla którego w planie studiów oprócz wykładu przewidziano ćwiczenia/konwersatoria jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń/konwersatoriów.
 3. Wyniki uzyskane z zaliczeń/egzaminów podaje się do wiadomości studenta za pośrednictwem strony internetowej lub tablicy ogłoszeń w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaliczenia/egzaminu.

§ 29.

 1. Do przeprowadzenia egzaminów upoważnieni są nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
 2. Prawo egzaminowania posiadają także lektorzy języków obcych odpowiedzialni za realizację kształcenia w zakresie języków obcych.

§ 30.

 1. Studentowi, który otrzymał z egzaminu ocenę niedostateczną, przysługuje prawo do dwukrotnego składania egzaminu w terminie ustalonym przez dziekana.
 2. Niezgłoszenie się na egzamin bez usprawiedliwienia powoduje utratę terminu.

§ 31.

 1. Jeżeli student podniesie uzasadnione zarzuty co do warunków i przebiegu egzaminu/zaliczenia, które mogły mieć wpływ na uzyskanie przez niego oceny niedostatecznej, dziekan po rozpatrzeniu zarzutów może zarządzić egzamin/zaliczenie w formie komisyjnej.
 2. Pisemny wniosek do dziekana o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego student powinien złożyć w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty ogłoszenia wyniku egzaminu/zaliczenia.
 3. Egzamin komisyjny odbywa się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia przez studenta wniosku.
 4. Komisję do przeprowadzenia egzaminu komisyjnego powołuje dziekan.
 5. W skład komisji wchodzą:
  1) dziekan lub osoba przez niego wskazana jako przewodniczący komisji;

  2) dotychczasowy egzaminator;

  3) drugi specjalista z danej dyscypliny wskazany przez dziekana.
 6. W egzaminie komisyjnym może uczestniczyć obserwator wskazany przez studenta. Obserwatorem może być specjalista z danej dyscypliny lub przedstawiciel samorządu studenckiego.
 7. Egzamin komisyjny jest egzaminem ustnym; egzamin prowadzą przewodniczący komisji i drugi specjalista.

§ 32.

 1. Student, który nie uzyskał w semestrze 30 punktów ECTS, może wystąpić do dziekana z wnioskiem o wpis warunkowy na następny semestr.
 2. Decyzja w sprawie wpisu warunkowego na następny semestr powinna zostać podjęta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia poprawkowej sesji egzaminacyjnej.
 3. Dziekan określa tryb i termin zaliczenia przedmiotu objętego wpisem warunkowym.
 4. Jeżeli student nie spełni warunku, dziekan może go skreślić z listy studentów lub na wniosek studenta podjąć decyzję o powtarzaniu semestru/roku.

ROZDZIAŁ 14

URLOP

§ 33.

 1. Student ma prawo do urlopu krótko- lub długoterminowego z powodu:
  1) długotrwałej choroby;

  2) urodzenia dziecka lub opieki nad nim;

  3) innych ważnych okoliczności losowych.
 2. Urlopu udziela dziekan na pisemny wniosek studenta; do wniosku należy dołączyć stosowną dokumentację.
 3. Urlop krótkoterminowy może zostać udzielony na okres do jednego roku akademickiego.
 4. Urlop długoterminowy może zostać udzielony na okres do dwóch lat akademickich.
 5. W trakcie urlopu student zachowuje status studenta oraz ważną legitymację studencką.
 6. Po powrocie studenta z urlopu dziekan określa warunki kontynuacji dalszego kształcenia.

ROZDZIAŁ 15

SKREŚLENIA, WZNOWIENIA

§ 34.

 1. Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku:
  1) niepodjęcia studiów (tj. nieodebrania karty okresowych osiągnięć przed końcem pierwszej sesji egzaminacyjnej);

  2) niewznowienia kształcenia po urlopie, o którym mowa w § 33;

  3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;

  4) rezygnacji ze studiów złożonej na piśmie w dziekanacie wydziału;

  5) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Akademii.
 2. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadku:
  1) stwierdzenia braku postępów w nauce (tj. nieuzyskania zaliczenia przedmiotów objętych planem studiów, wpisem warunkowym lub różnic programowych w terminie wyznaczonym przez dziekana);

  2) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie;

  3) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów;

  4) niepodpisania przez studenta przedłożonej przez Akademię umowy/aneksu do umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne.
 3. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, studentowi przysługuje odwołanie do rektora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 4. Decyzja rektora jest ostateczna.

§ 35.

Ponowne przyjęcie na studia osoby, która zrezygnowała ze studiów lub została skreślona z listy studentów bez zaliczenia co najmniej jednego semestru następuje na warunkach i w trybie rekrutacji na studia.

§ 36.

 1. Osoba, która zrezygnowała ze studiów lub została skreślona z listy studentów, ale zaliczyła co najmniej jeden semestr, może ubiegać się o wznowienie studiów.
 2. Zgodę na wznowienie studiów wyraża dziekan.
 3. Wznowienie studiów może wiązać się z koniecznością zaliczenia różnic programowych.
 4. Wykaz przedmiotów/modułów oraz terminy ich zaliczeń/egzaminów ustala dziekan.

ROZDZIAŁ 16

PRACA DYPLOMOWA

§ 37

Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętność samodzielnego analizowania i wnioskowania.

§ 38.

 1. Praca dyplomowa może być pisemną pracę licencjacką lub pisemną pracę magisterską.
 2. Student przygotowuje pracę:
  1) licencjacką pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora;

  2) magisterską pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.
 3. Na wniosek dziekana rada wydziału może upoważnić nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora do prowadzenia seminarium magisterskiego.

§ 39.

 1. Pracę dyplomową składa się w formie wydruku na papierze oraz na nośniku elektronicznym do dnia ukończenia zajęć, jednak nie później niż do 30 września w danym roku akademickim.
 2. Student, który do 30 września w danym roku akademickim złoży pisemny wniosek do dziekana o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej, może zostać skierowany na powtarzanie ostatniego semestru/roku studiów z obowiązkiem uzupełnienia ewentualnych różnic programowych.
 3. Ostatni semestr/rok studiów można powtarzać co najwyżej jeden rok. Student, który w tym czasie nie ukończy studiów, zostanie skreślony z listy studentów i może wznowić studia na ogólnych zasadach.

§ 40.

 1. Praca dyplomowa podlega kontroli antyplagiatowej.
 2. Kontrola antyplagiatowa odbywa się przed egzaminem dyplomowym.
 3. Pisemne recenzje pracy dyplomowej przygotowują promotor oraz recenzent.
 4. Promotor i recenzent wystawiają oceny pracy dyplomowej według skali ocen określonej w § 12 ust. 3.
 5. Studentowi, którego praca dyplomowa została oceniona przez promotora lub recenzenta na ocenę niedostateczną przysługuje prawo do poprawienia pracy dyplomowej w terminie określonym przez dziekana.
 6. Końcowa ocena pracy dyplomowej jest średnią arytmetyczną obliczoną na podstawie ocen promotora i recenzenta.
 7. Recenzentem pracy dyplomowej jest nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego.
 8. W uzasadnionym przypadku dziekan może powołać na recenzenta nauczyciela akademickiego ze stopniem naukowym doktora.

§ 41.

 1. Na wniosek studenta, pozytywnie zaopiniowany przez promotora, dziekan może wyrazić zgodę na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w języku obcym.
 2. Praca dyplomowa przygotowana w języku obcym musi spełnić wszystkie warunki określone dla pracy dyplomowej w języku polskim.
 3. Do pracy dyplomowej przygotowanej w języku obcym student dołącza tytuł pracy, słowa kluczowe oraz streszczenie pracy w języku polskim.
 4. Protokół z egzaminu dyplomowego w języku obcym, w tym treść zadanych pytań, sporządzony jest w języku polskim.

ROZDZIAŁ 17

UKOŃCZENIE STUDIÓW

§ 42.

 1. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego.
 2. Przez egzamin dyplomowy należy rozumieć odpowiednio egzamin licencjacki lub magisterski.
 3. Osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia, z wyłączeniem prawa do pomocy materialnej, o której mowa w art. 173 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku, Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, tekst jedn. z późn. zm.).

§ 43.

 1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest:
  1) spełnienie wszystkich wymagań wynikających z programu studiów, w tym planu studiów, osiągnięcie założonych efektów kształcenia, zrealizowanie praktyk zawodowych oraz uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS;

  2) uzyskanie pozytywnych ocen z pracy dyplomowej;

  3) uregulowanie zobowiązań finansowych wobec Akademii;

  4) złożenie w dziekanacie pracy dyplomowej oraz innych wymaganych dokumentów określonych zarządzeniem rektora.

§ 44.

 1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana, w skład której wchodzą:
  1) dziekan lub wskazany przez dziekana nauczyciel akademicki, jako przewodniczący;
  2) promotor;
  3) recenzent.
    
 2. Dziekan może rozszerzyć skład komisji.

§ 45.

Termin egzaminu dyplomowego wyznacza dziekan.

§ 46.

 1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
 2. Na egzaminie dyplomowym student powinien wykazać się osiągniętymi efektami kształcenia obejmującymi wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z danego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia.

§ 47.

 1. Na wniosek studenta lub promotora egzamin dyplomowy może mieć charakter otwarty.
 2. Pisemny wniosek o otwarty egzamin dyplomowy wraz z dodatkowym egzemplarzem pracy dyplomowej składa się w dziekanacie w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym egzaminem.
 3. Decyzję o egzaminie otwartym podejmuje dziekan.
 4. Informację o otwartym egzaminie dyplomowym zamieszcza się na stronie internetowej wydziału oraz na tablicach ogłoszeń w terminie nie krótszym niż 14 dni przed datą egzaminu.
 5. Pracę dyplomową wraz z kopiami recenzji udostępnia się w Bibliotece Głównej w terminie nie krótszym niż 14 dni przed datą egzaminu dyplomowego.
 6. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą osoby wymienione w § 44.
 7. Osoby niewchodzące w skład komisji egzaminacyjnej mogą również zadawać studentowi pytania; odpowiedzi są oceniane przez członków komisji egzaminacyjnej. Pytania zadawane przez osoby niewchodzące w skład komisji egzaminacyjnej oraz udzielone odpowiedzi są wpisywane do protokołu i uwzględniane przy obliczaniu końcowej oceny z egzaminu dyplomowego.

§ 48.

 1. Student, który otrzyma ocenę niedostateczną lub bez usprawiedliwienia nie przystąpi do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie, może przystąpić do egzaminu dyplomowego w drugim terminie, nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca i nie później niż przed upływem trzech miesięcy.
 2. Student, który w drugim terminie otrzyma ocenę niedostateczną lub bez usprawiedliwienia nie przystąpi do egzaminu dyplomowego, zostaje skreślony z listy studentów.

§ 49.

 1. Średnia ocena, określająca wyniki studenta podczas studiów, jest średnią arytmetyczną obliczoną na podstawie wszystkich ocen pozytywnych i negatywnych uzyskanych z egzaminów i zaliczeń na ocenę, zgodnie z programem studiów, w tym z planem studiów.
 2. Średnią ocenę roczną oblicza się w celu ustalenia prawa studenta do stypendium rektora dla najlepszych studentów.
 3. Średnią ocenę z całości studiów oblicza się w celu ustalenia oceny końcowej.
 4. Średnią ocenę oblicza się do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrąglania).

§ 50.

 1. Końcową ocenę ze studiów określa suma:
  1) 60% średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń na ocenę;

  2) 20 % średniej arytmetycznej z ocen promotora i recenzenta za pracę dyplomową;

  3) 20 % średniej arytmetycznej z ocen cząstkowych z egzaminu dyplomowego.
 2. Ocenę końcową oblicza się do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrąglania).
 3. W zaświadczeniach podaje się jako wynik studiów ocenę końcową.
 4. Na dyplomie ukończenia studiów wpisuje się jako wynik studiów:
  1) dostateczny, jeżeli ocena końcowa ze studiów nie przekracza 3,74;

  2) dobry, jeżeli ocena końcowa ze studiów mieści się w przedziale od 3,75 do 4,50;

  3) bardzo dobry, jeżeli ocena końcowa ze studiów jest równa 4,51 bądź wyższa.

§ 51.

 1. Absolwent otrzymuje uczelniany dyplom ukończenia studiów wyższych potwierdzający uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego oraz suplement do dyplomu.
 2. Student wnosi opłatę za dyplom w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ROZDZIAŁ 18

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§ 52.

 1. Studentowi mogą być przyznane następujące nagrody i wyróżnienia:
  1) rektora;

  2) dziekana;

  3) ufundowane przez osoby prawne lub fizyczne.
 2. Zasady przyznawania nagród rektora, dziekana oraz ufundowanych przez osoby prawne lub fizyczne określa odrębny regulamin.

§ 53.

 1. Dyplom z wyróżnieniem otrzymuje absolwent, który spełnił łącznie następujące warunki:
  1) nie wznawiał studiów po skreśleniu lub rezygnacji;

  2) złożył egzamin dyplomowy do dnia 30 września w danym roku akademickim;

  3) uzyskał z pracy dyplomowej i z egzaminu dyplomowego oceny bardzo dobre;

  4) uzyskał średnią ocenę z egzaminów i zaliczeń nie niższą niż 4,75.

ROZDZIAŁ 19

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 54.

W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku, Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, tekst jedn. z późn. zm.).

§ 55.

Regulamin wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego 2015/2016. Jednocześnie traci moc Regulamin studiów w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora wprowadzony Uchwałą Senatu nr 5/2012 z dnia 3 marca 2012 r. wraz z późniejszym zmianami.