| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
2006

 

11.12.2006

Niemcy po zjednoczeniu - próba bilansu

Spotkanie na temat odbyło się o godzinie 11.00 w sali im. Roberta Schumana. Gościem, który wygłosił odczyt i odpowiadał na pytania uczestników spotkania, był przewodniczący polsko-niemieckiego Ost-West Forum - Axel Schmidt - Gödelitz.

20.11.2006

Ekumenizm czy zderzenie cywilizacji

O godz. 14.00 w sali im. Roberta Schumana odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Akademickich debat Pułtuskich. Gościem debaty realizowanej w cyklu: "Dialog kultur i religii" był Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej Jego Eminencja Arcybiskup Jeremiasz.
Przypomnijmy, że Akademickie Debaty Pułtuskie są spotkaniami studentów Akademii Humanistycznej z osobami życia publicznego, organizowanymi kilka razy w ciągu każdego roku akademickiego.

do góry


23.10.2006

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Transformacja systemowa w Polsce i krajach postkomunistycznych w perspektywie teorii polityki”

 

Dnia 23 października 2006 roku w Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Transformacja systemowa w Polsce i krajach postkomunistycznych w perspektywie teorii polityki”.
Inicjatywa ta odbyła się dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem konferencji była prezentacja efektów teoretycznych studiów i badań empirycznych na temat procesów transformacji w państwach postkomunistycznych. Przedsięwzięcie niniejsze służyć miało omówieniu wybranych problemów związanych z transformacją systemową, w tym szczególnie kwestii związanych z problemami polskiej demokracji oraz społecznymi aspektami transformacji w Polsce i innych krajach postkomunistycznych.. Podczas teoretycznej refleksji nad skutkami transformacji systemowej poruszone zostały m.in. następujące zagadnienia:
 • transformacja jako proces społeczny,
 • drogi porządkowania polskiej demokracji,
 • społeczne aspekty procesu transformacji systemowej,
 • współczesne konflikty polityczno-militarne a procesy transformacji.


W konferencji wzięli udział przedstawiciele dziesięciu polskich ośrodków naukowych, w tym m.in. politolodzy, socjolodzy, ekonomiści i historycy, a także nauczyciele i uczniowie ze szkół
ponadgimnazjalnych (Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu, Zespołu Szkół nr 2 w Wyszkowie, Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa i Zespołu Szkół im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku) oraz studenci Wydziału Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej. W sumie przedsięwzięciem objęto ponad 80 osób.

Otwarcia spotkania dokonała Pani Prorektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora prof. dr hab. Irena Szybiak oraz Dziekan Wydziału Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej – prof. dr hab. Marek Jabłonowski. Następnie głos zabrali zaproszeni goście:
 • prof. dr hab. Mirosław Chałubiński - Uniwersytet Zielonogórski, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora
  Reforma, rewolucja, radykalna zmiana społeczna. Uwagi o przydatności pojęcia transformacja systemowa
 • prof. dr hab. Zbigniew Blok - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Transformacja jako proces
 • prof. dr hab. Tadeusz Kowalik - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego
  Upadek komunizmu a szanse wyboru nowego ustroju społeczno-ekonomicznego w Polsce
 • prof. dr hab. Andrzej Bocian - Uniwersytet w Białymstoku
  Transformacja systemowa polskiej gospodarki. Wybrane relacje i próba ich oceny
 • prof. dr hab. Tomasz Nałęcz - Uniwersytet Warszawski, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora
  Odwołania do historii w okresie polskiej transformacji
 • prof. dr hab. Andrzej Sepkowski - Uniwersytet Łódzki
  Przestrzenie mityczne polskiej transformacji
 • prof. dr hab. Mirosław Karwat - Uniwersytet Warszawski, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora
  Paradoksy i antynomie postkomunistycznej transformacji
 • prof. dr hab. Waldemar Żebrowski - Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego
  Drogi porządkowania polskiej demokracji. Zagadnienia wybrane
 • dr Jerzy Szczupaczyński - Uniwersytet Warszawski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
  Dylematy konsolidacji demokratycznej w Polsce po roku 1989
 • dr Lech Szczegóła - Uniwersytet Zielonogórski
  Bierność polityczna Polaków. Teoretyczne i praktyczne problemy dyskursu badawczego
 • mgr Jan Łapuszewski - Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora
  Użytki z historii w okresie polskiej transformacji – casus kampanii prezydenckiej 2005 roku
 • prof. dr hab. Jolanta Supińska - Uniwersytet Warszawski
  Polityka społeczna a polska rzeczywistość – sprzężenia zwrotne
 • dr Joanna Rosłon-Żmuda - Uniwersytet Gdański
  Bezdomność jako koszt społeczny transformacji systemowej w Polsce
 • dr Marek Tabin - Uniwersytet Warszawski
  Przemiany więzi narodowej w państwach postkomunistycznych a przypadek Polski
 • dr Dorota Bazuń - Uniwersytet Zielonogórski
  Nowe ruchy społeczne jako czynnik zmian
 • dr Aleksandra Kosińska - Uniwersytet Gdański
  Współczesne konflikty polityczno-militarne w przestrzeni postradzieckiej jako efekt rozpadu i transformacji państw byłego ZSRR
Nadmienić należy, że z propozycjami referatów zgłosiło się dużo więcej przedstawicieli uczelni krajowych, jednak czas jednodniowej konferencji nie pozwolił na wygłoszenie wszystkich.
Konferencję podsumował prof. dr hab. Mirosław Chałubiński, zwracając szczególną uwagę na najbardziej aktualne kwestie dotyczące problemów wynikających z procesu transformacji, wynikające z zaprezentowanych referatów, wystąpień gości i dyskusji. Konferencja stała się właściwym miejscem dla wymiany poglądów na tak ważny i bardzo „gorący” temat. Ożywiona i wielowątkowa dyskusja, jaka miała miejsce podczas konferencji, potwierdziła celowość jej zorganizowania.
Rezultatem przeprowadzonej konferencji będzie publikacja zawierająca wszystkie wygłoszone w trakcie konferencyjnych obrad referaty oraz cztery teksty, które zostały zgłoszone przez przedstawicieli polskich uczelni.

do góry

program konferencji

26.09.2006

Ogólnopolska konferencja naukowa: "Październik 1956 roku – początek erozji systemu"

Konferencję zorganizowana we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.
Patronat medialny sprawował Tygodnik Wprost.
Konferencji towarzyszyła wystawa „Polacy i Niemcy przeciwko komunistycznej dyktaturze”.

Otwarcia Konferencji oraz wystawy dokonali:
 W Konferencji udział wzięły 224 osoby, w tym między innymi naukowcy z 6 uczelni wyższych (Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Polskiej Akademii Nauki, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Collegium Civitas, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora), przedstawiciele fundacji Konrada Adenauera w Polsce, pracownicy warszawskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, władze Miast Pułtuska i Ciechanowa, a także dyrekcje, nauczyciele i młodzież szkół ponadgimnazjalnych (z Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku, LO im. Piotra Skargi w Pułtusku, VIII LO im. Władysława IV w Warszawie, I LO im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr. H. Sucharskiego w Przasnyszu).

Ponadto Wydział Nauk Politycznych gościł świadków i uczestników wydarzeń Października 1956 roku:

Andrzeja Bratkowskiego, doktora nauk technicznych, polityka, działacza społecznego, publicystę, który w 1956 roku był członkiem Studenckiego Komitetu Rewolucyjnego Krakowa, zaś w ramach Studenckiego Komitetu Pomocy Węgrom w listopadzie 1956 r. uczestniczył w konwoju darów krakowskich na Węgry.
Akosa Engelmayera, uczestnika Powstania Węgierskiego. Pośredniczył między opozycją polską i węgierską.
Lechosława Goździka, który w październiku 1956 r. był faktycznym przywódcą robotników Żerania i główną postacią ruchu robotniczo - inteligenckiego stolicy. Występował na wiecach na Politechnice Warszawskiej, gdzie przemawiał do studentów w imieniu robotników.
Rudolfa Klimka, przewodniczącego Studenckiego Komitettu Rewolucyjnego Akademii Medycznej i współzałożyciela Studenckiego Komitetu Rewolucyjnego Krakowa w 1956 roku; autora książki „Polski październik 1956 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim“ i autora „Termodynamicznej inerpretacji rewolucyjnych zmian formy i w końcu systemów społeczno-ekonomicznych“.
Ryszarda Turskiego, doktora socjologii, prawnika, publicystę, który od 1953 roku pracował w „Po prostu”, gdzie był odpowiedzialny między innymi za pozyskiwanie do pisma nowych dziennikarzy, zamawianie tekstów u profesorów uniwersyteckich, z czasem zaś awansował, będąc kolejno: redaktorem, szefem działu publicystyki, członkiem kolegium redakcyjnego oraz zastępcą redaktora naczelnego (1956).
Wolfganga Templina (Niemcy), publicystę, który latach 70 - w czasie studiów – został zwerbowany do współpracy ze Stasi, zakończonej umyślną dekonspiracją, współpracował z nielegalnymi neomarksistowskimi kółkami studenckimi, w czasie studiów w Polsce (1976-1977) nawiązał liczne kontakty z polską opozycją, m. in. z warszawskim KOR-em.Celem konferencji było przedstawienie i upowszechnienie efektów badań historyków i politologów poświęconych wydarzeniom październikowym w Polsce "pojałtańskiej", a także przeprowadzenie debaty nad miejscem w historii Polski wydarzeń października 1956 roku. Wiedza uzyskana drogą badań naukowych skonfrontowana została z relacjami świadków październikowych wydarzeń tamtych lat, co uczyniło obrady niezwykle interesującymi, zwłaszcza dla licznie przybyłej na konferencję młodzieży i studentów polskich ośrodków akademickich. Uczestnicy konferencji wielokrotnie podkreślali, że wydarzenia polskiego października 1956 roku zapoczątkowały pokojową drogę do odzyskania niepodległości, co warte jest szczególnie podkreślenia, bowiem zbliża się ich pięćdziesiąta rocznica.
Organizatorzy Konferencji, chcąc umożliwić jak największej liczbie osób zapoznanie się z ideami i wydarzeniami polskiego października 1956 roku, zamierzają opublikować w najbliższym czasie wszystkie referaty wygłoszone podczas spotkania w dniu 26 września w pokonferencyjnym wydawnictwie.

do góry

program konferencji | audio słuchaj

01-02.06.2006

I Krajowa Konferencja - Zarządzanie Kryzysowe w Polsce. Stan i Perspektywy.

Sesja 1
 • Prof. Dr hab. Marek Jabłonowski – Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
 • Krzysztof Łaptaszyński – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Prof.dr hab. Stanisław Koziej – Podsekretarz Stanu w MON
 • Marek Zuber – Doradca Eomiczny Prezes Rady Ministrów
 • Prod.dr hab. Andrzej Skrzypek - Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
 • Lidia Jabłonowska-Luba – Citibank Handlowy
Referaty wygłosili:
 • Prof. dr hab. Krzysztof Opolski – Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. - Bolesław Rafał Kuc - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
 • Dr Andrzej Kurkiewicz – Uniwersytet Jagielloński
Sesja 2
 • Prof. dr hab. Krzysztof Opolski
 • Dr Marek Madej – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
 • Dr Józef Tymanowski - - Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
 • Mł. insp. Mgr Mirosław Sobolewski – Komenda Główna Policji
 • Mgr Katarzyna Chwała – Mazowiecki Urząd Wojewódzki
 • Izabela Cichy – kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Dr inż. Romuald Grocki – Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „Asesor”
Referaty wygłosili:
 • Kapitan Leszek Tarnaś – Komenda Główna PSP
 • Bryg. mgr inż. Krzysztof Błaszczyński - Komenda Główna PSP
 • St. bryg. dr inż. Bogdan Kosowski – Szkoła Główna Straży Pożarniczej w Warszawie
 • Nadbryg. Bogdan Kołakowski – Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku
 • Płk dr hab. Bogdan Zdrodowski – Akademia Obrony Narodowej
 • Płk prof. dr hab. inż. Eugeniusz Nowak - Akademia Obrony Narodowej
 • Prof. dr hab. Jan Wojnarowski - Akademia Obrony Narodowej
 • Dr Aleksandra Skrabacz - Akademia Obrony Narodowej
 • Dr Tadeusz Leszczyński - Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
 • Tadeusz Nalewajk – Starosta Pułtuski
 • Robert Dynak – Starostwo Powiatowe w Pułtusku
 • Prof. dr hab. Marian Cieślarczyk - Akademia Obrony Narodowej
 • Dr Tadeusz Tworzydło – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
 • Prof. dr hab. Michał Macierzyński – Politechnika Radomska
 • Dr Jan Rak – Uniwersytet Warszawski
 • Dr Tomasz Aleksandrowicz - Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
 • Dr Kazimierz Korzecki - Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
 • Dr Wiesław Śmiałek - Akademia Obrony Narodowej
 • Dr Maciej Kisiel – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Krzysztof Sałaciński – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Płk dr hab. iż. Andrzej Glen - Akademia Obrony Narodowej

do góry

Pokaz działań Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej:
RealVideo (14.1 MB) || Windowws Media (36.1 MB) || MP4 Video (35.5 MB)


29.05.2006

Polonia i Polacy w krajach Unii Europejskiej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Wystąpienia gości:
 • Helena Miziniak – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
 • Prof. Dr hab. Andrzej Stelmachowski – Prezes Stowarzyszenia „Wota Polska”
 • Michał Dworczyk – Doradca Prezesa Rady Ministrów ds. Polonii, Sekretarz Rządowej Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą
 • Artur Kozłowski – Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu RP
 • Dr Bogusław Szymański – Dyrektor Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Jacek Miler – p.o. Dyrektor Departamentu ds. Polskiego dziedzictwa Kulturowego za Granicą w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Kulturowego
 • Walter Wiesław Gołębiewski – Wiceprezes Światowej Rady Badań nad Polonią
Referaty wygłosili:
 • Dr Paweł Laidler – Uniwersytet Jagielloński
 • Dr Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek - Uniwersytet Jagielloński
 • Dr Katarzyna Spiechlanin - Uniwersytet Jagielloński
 • Dr Radosław Rybkowski - Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak - Uniwersytet Opolski
 • Mgr Barbara Curyło - Uniwersytet Opolski
 • Red. Czesław Dondziłło – Polska Agencja Prasowa
 • Dr Hanna Krupińska-Łyp – Uniwersytet Rzeszowski
 • Dr Ewa Lipińska - Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab. Władysław T. Miodunka - Uniwersytet Jagielloński
 • Mgr Urszula Dobesz - Uniwersytet Wrocławski

 

do góry


07.04.2006

Zagłada ludności żydowskiej na Mazowszu w latach II wojny światowej


Konferencja Zorganizowana we współpracy z MSZ - Zespół ds. Polskiej Prezydencji w Grupie Roboczej (Task Force) ds. Międzynarodowej Współpracy w Dziedzinie Edukacji, Pamięci i Badań nad Holocaustem.

Referaty wygłosili:

do góry


18-19. 03.2006

IV Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Edycja pod hasłem: Unia gospodarczo-walutowa.

W finale olimpiady uczestniczyło 100 uczniów szkół średnich z całej Polski. Uczniowie przyjechali pod opieką sekretarzy okręgowych (16 osób) oraz nauczycieli.
W skład jury Olimpiady wchodziła kadra dydaktyczno-naukowa z renomowanych ośrodków akademickich. Laureatem tegorocznej Olimpiady został Wojciech Bojanowski, uczeń I LO im. Księcia Bolka I w Jaworze.
Więcej »

do góry


13.03.2006

Pomarańczowa Rewolucja – czas zmian na Ukrainie


Konferencja, w której udział wzięli:

do góry


03.03.2006

Polityka społeczna a polityka gospodarcza Polski wobec wyzwań


Konferencja zorganizowana przez

W programie konferencji referaty wygłosili:

do góry