| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
INFORMACJE DLA STUDENTÓW


  1. Czesne za każdy rok akademicki można wpłacać w dwóch równych ratach (w terminie nie dłuższym niż do 15 października za semestr zimowy i do 15 lutego za semestr letni).
  2. Osoba, która składa rezygnację przed wpłatą raty czesnego, jest zobowiązana do wniesienia opłaty za zajęcia, które zostały dla niej zorganizowane do dnia złożenia rezygnacji.
  3. Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu pieniędzy na rachunek bankowy. W przypadku opóźnienia we wnoszeniu opłat, wpłata powinna uwzględniać odsetki w wysokości ustawowej.


   Listy grup seminaryjnych II roku studiów II st. (kierunek politologia)



                 

   • PROGRAM STUDIÓW
   BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
   1. STUDIA STACJONARNE
   2. STUDIA NIESTACJONARNE

   POLITOLOGIA

   II stopnia

   1. STUDIA STACJONARNE
   2. STUDIA NIESTACJONARNE

   • KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA:
   1. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - STUDIA I STOPNIA
   2. POLITOLOGIA - STUDIA I STOPNIA
   3. POLITOLOGIA - STUDIA II STOPNIA
   • MODUŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA  - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
   1. OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I PRAWNIE CHRONIONYCH, BEZPIECZEŃSTWO PORTÓW LOTNICZYCH, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ADMINISTRACJI LOKALNEJ
   2. BEZPIECZEŃSTWO FIRM IINSTYTUCJI, BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

   OPIEKUNOWIE ROCZNIKÓW
   KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

   dr Bogusław Bębenek- dyżury

   KIERUNEK: POLITOLOGIA

   dr Vadym Zheltovskyy - vadym.zheltovskyy@gmail.com
       

   W zakres obowiązków opiekuna wchodzi:

   -   przyjmowanie sugestii i uwag studentów,

   -   wstępne rozwiązywanie problemów z obszaru pomocy materialnej i indywidualnej organizacji studiów,

   - wspomaganie studentów (w szczególności cudzoziemców) w organizacji samodzielnej pracy związanej z tokiem studiów



   Godziny pracy Archiwum Uczelni >>>



   REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH ORAZ DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEBIEGU PRAKTYK

   KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I POLITOLOGIA


    

     
   do góry