Strona główna » DOKTORATY » Doktoraty w trybie eksternistycznym
| A A A
polski english руссҝий
Czasopismo naukowe „Społeczeństwo i Polityka”

Sprawy studenckie
Pomoc materialna
Dom Studenta

Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym

Aktualności - ZOBACZ
   ▪ Konferencja „Od Teorii do Praktyki w Edukacji” »
   ▪ Udział AH w Pułtuskich Targach Powiatowych »
   ▪ Podziękowania od Ambasadora Bułgarii »
 
DOKTORATY W TRYBIE EKSTERNISTYCZNYM

Zasady przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w trybie eksternistycznym >>>

 

Opłaty >>>


Dokumenty rekrutacyjne:

 1. kwestionariusz osobowy;
 2. życiorys naukowy wraz z opisem zainteresowań naukowych;
 3. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o ukończeniu studiów;
 4. certyfikat znajomości języka obcego lub dyplom ukończenia studiów w zakresie filologii obcej, o ile taki posiada na poziomie minimum B2 lub dokument poświadczający kształcenie na tym poziomie;
 5. wykaz dotychczasowych osiągnięć wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia naukowe, w szczególności dyplomów/certyfikatów potwierdzających przyznanie nagród towarzystw naukowych, informacje o aktywności naukowej: pracy w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, odbytych stypendiach i stażach krajowych i zagranicznych, nagrodach i wyróżnieniach, publikacjach, itp. Informacje o aktywności naukowej nie znajdujące potwierdzenia w umieszczonych materiałach nie są uwzględniane w toku rekrutacji;
 6. konspekt pracy doktorskiej o objętości 4 - 6 stron znormalizowanego maszynopisu, zawierający:
  a) proponowany tytuł (wraz z określeniem obszaru badawczego i dyscypliny lub uzasadnieniem interdyscyplinarności),
  b) cel planowanych badań, ze wskazaniem ich oryginalności i aktualności,
  c) pytania/hipotezy badawcze, ze wskazaniem ich powiązania z badaniami prowadzonymi w Uczelni,
  d) stan badań,
  e) proponowaną metodologię badań oraz cytowaną literaturę,
  f) zakres przewidywanych kwerend badawczych;
 7. wniosek o wyznaczenie promotora lub promotora oraz promotora pomocniczego;
 8. fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz  w wersji elektronicznej (400x500 pikseli);
 9. dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej w wysokości 300 zł;
 10. dowód osobisty (do wglądu);
 11. podpisany egzemplarz umowy (po pozytywnym przejściu procedury rekrutacyjnej).